National Institute of
Management & Teacher Education

DBHPS B.H.Ed Regular

b xgvhgxvhgxbv xh hgx hgvjhbgvhg

bjhvjxvhxjxkhsa xjabj

bj hab h hx

j x jha xh

 


Exam Results